Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt:
De contractspartij van Kantoor zijnde de natuurlijke persoon die de opdracht aan The Legal Group verstrekt, alsmede iedere rechtspersoon die namens deze natuurlijke persoon wordt vertegenwoordigd.

The Legal Group:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TLG Amsterdam B.V., statutair  gevestigd en kantoorhoudende te (10471 HG) Amsterdam, aan de Willemsparkweg 34 en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 34207074.

Honorarium:
De financiële vergoeding – exclusief Verschotten en 6% Kantoorkosten – die The Legal Group voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Cliënt bij de Cliënt in rekening brengt.

Kantoor:
The Legal Group en alle aan haar gebonden personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van Cliënt zijn ingeschakeld.

Kantoorkosten:
De vaste opslag van 6% op het Honorarium ter vergoeding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Overeenkomst:
De overeenkomst van opdracht tussen The Legal Group en de Cliënt.

Verschotten:
De kosten die The Legal Group ten behoeve van de Cliënt heeft gemaakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen The Legal Group en de Cliënt en in het bijzonder op de juridische diensten, die The Legal Group ten behoeve van de Cliënt verleent.

2.2       Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor The Legal Group werkzaam zijn en/of door The Legal Group zijn en/of worden ingeschakeld.

2.3       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. The Legal Group wijst de toepasselijkheid van eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht van de Cliënt door The Legal Group is aanvaard.

3.2       De Cliënt stemt ermee in dat iedere partner van The Legal Group de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid door andere kantoorgenoten kan laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Honorarium

4.1       Voor de uitvoering van de Overeenkomst is de Cliënt het Honorarium vermeerderd met Verschotten, 6% Kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomen. Indien geen vast Honorarium is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het Honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van The Legal Group, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 5 – Betaling

5.1       De Cliënt is verplicht om alle facturen van The Legal Group binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan The Legal Group te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.

5.2       Indien de Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt zijnde een natuurlijke persoon is alsdan conform artikel 6:119 BW wettelijke rente verschuldigd en de Cliënt zijnde een rechtspersoon is alsdan artikel 6:119a BW wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het totaal verschuldigde bedrag.

Artikel 6 – Klachten

6.1       Klachten over de door The Legal Group verrichtte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan The Legal Group te worden gemeld. Dergelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de Cliënt gestelde tekortkoming te bevatten, zodat The Legal Group in staat is adequaat te reageren.

6.2       Indien een klacht gegrond is, zal The Legal Group in de gelegenheid worden gesteld om de werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de betreffende werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal The Legal Group slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1       De aansprakelijkheid van het Kantoor jegens de Cliënt en derden voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

7.2       Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot twee keer de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – twee keer de factuurwaarde van de werkzaamheden die The Legal Group op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van de Cliënt heeft uitgevoerd, met in beide gevallen een maximum vergoeding van € 10.000,- (tienduizend euro).

7.3       Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval dat het Kantoor aansprakelijk is voor fouten van de door het Kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het Kantoor bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

7.4       Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van The Legal Group en/of van haar leidinggevenden al dan niet haar ondergeschikten.

Artikel 8 – Slotbepalingen

8.1       Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2018.

8.2       In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. The Legal Group en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3       De rechtsverhouding tussen The Legal Group en de Cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen The Legal Group en de Cliënt die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt:
De contractspartij van Kantoor zijnde de natuurlijke persoon die de opdracht aan The Legal Group verstrekt, alsmede iedere rechtspersoon die namens deze natuurlijke persoon wordt vertegenwoordigd.

The Legal Group:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TLG Den Haag B.V., statutair  gevestigd en kantoorhoudende te (2587 CL) Den Haag, aan de Badhuisweg 84 en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64717860.

Honorarium:
De financiële vergoeding – exclusief Verschotten en 6% Kantoorkosten – die The Legal Group voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Cliënt bij de Cliënt in rekening brengt.

Kantoor:
The Legal Group en alle aan haar gebonden personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van Cliënt zijn ingeschakeld.

Kantoorkosten:
De vaste opslag van 6% op het Honorarium ter vergoeding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Overeenkomst:
De overeenkomst van opdracht tussen The Legal Group en de Cliënt.

Verschotten:
De kosten die The Legal Group ten behoeve van de Cliënt heeft gemaakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen The Legal Group en de Cliënt en in het bijzonder op de juridische diensten, die The Legal Group ten behoeve van de Cliënt verleent.

2.2       Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor The Legal Group werkzaam zijn en/of door The Legal Group zijn en/of worden ingeschakeld.

2.3       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. The Legal Group wijst de toepasselijkheid van eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht van de Cliënt door The Legal Group is aanvaard.

3.2       De Cliënt stemt ermee in dat iedere partner van The Legal Group de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid door andere kantoorgenoten kan laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Honorarium

4.1       Voor de uitvoering van de Overeenkomst is de Cliënt het Honorarium vermeerderd met Verschotten, 6% Kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomen. Indien geen vast Honorarium is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het Honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van The Legal Group, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 5 – Betaling

5.1       De Cliënt is verplicht om alle facturen van The Legal Group binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan The Legal Group te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.

5.2       Indien de Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt zijnde een natuurlijke persoon is alsdan conform artikel 6:119 BW wettelijke rente verschuldigd en de Cliënt zijnde een rechtspersoon is alsdan artikel 6:119a BW wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het totaal verschuldigde bedrag.

Artikel 6 – Klachten

6.1       Klachten over de door The Legal Group verrichtte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan The Legal Group te worden gemeld. Dergelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de Cliënt gestelde tekortkoming te bevatten, zodat The Legal Group in staat is adequaat te reageren.

6.2       Indien een klacht gegrond is, zal The Legal Group in de gelegenheid worden gesteld om de werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de betreffende werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal The Legal Group slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1       De aansprakelijkheid van het Kantoor jegens de Cliënt en derden voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

7.2       Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot twee keer de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – twee keer de factuurwaarde van de werkzaamheden die The Legal Group op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van de Cliënt heeft uitgevoerd, met in beide gevallen een maximum vergoeding van € 10.000,- (tienduizend euro).

7.3       Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval dat het Kantoor aansprakelijk is voor fouten van de door het Kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het Kantoor bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

7.4       Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van The Legal Group en/of van haar leidinggevenden al dan niet haar ondergeschikten.

Artikel 8 – Slotbepalingen

8.1       Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2018.

8.2       In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. The Legal Group en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3       De rechtsverhouding tussen The Legal Group en de Cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen The Legal Group en de Cliënt die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.